מה נותן ביטוח השארים ומה יוכלו השארים לקבל ומתי?

החיים לא צפויים, וכולנו מקווים לחיות עד 120, אך בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי למקרה של פטירה בטרם עת חלילה. חשוב לדעת באופן כללי כי יש הבדל בין גובה הקצבה שיקבלו סוגי השארים השונים: יתומים ללא הורים עשויים להיות זכאים לפנסיית השארים הגדולה ביותר עד גיל 21 (100%) בעוד שאלמנים או ידועים בציבור עשויים להיות זכאים לפנסיה של עד 60% מההכנסה הקובעת או הסכום הבסיסי.

מרבית החוסכים הצטרפו לקרן הפנסיה לפני כניסת התקנון התקני לתוקף ולכן עליהם לבדוק מה גובה הכיסוי שחל עליהם ובמידת הצורך לעדכן את המסלול הביטוחי בקרן הפנסיה. באפשרות החוסך לבחור מסלול ביטוח אחר המקטין את גובה הכיסוי הביטוחי לשארים בקרן. אפשרות זו עשויה להיות כדאית במקרה של חוסכים בשכר גבוה במיוחד.

 

מי זכאי לקבל קצבת שארים מקרן הפנסיה לאחר הפטירה?

על מנת לוודא שרק האנשים הרלוונטיים יקבלו את החיסכון שצברתם בקרן הפנסיה, מלבדכם כמובן, ישנן ארבעה הגדרות שרק מי שעונה עליהן יכול להיות זכאי לקבל קצבה או סכומי כסף כלשהם מקרן הפנסיה:

 1. בן/בת זוג שהם אלמן/אלמנה בהתאם להגדרה 
 2. ילדים עד גיל 21
 3. ילדים מעל גיל 21 שאינם עומדים ברשות עצמם – יש למלא טופס בקשה לקבלת קצבת שאירים עבור שאיר שאינו עומד ברשות עצמו
 4. הורים שאינם עומדים ברשות עצמם – יש למלא טופס בקשה לקבלת קצבת שאירים עבור שאיר שאינו עומד ברשות עצמו

מי נחשב לאלמן/ה הזכאים לקצבת שארים?

בן/בת זוג של הפנסיונר/ית ביום בו נפטר/ה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

 1. היו לבני זוג לפני חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה וגרו יחד לפחות שנה עד לפטירה.
 2. במקרה שהיו לבני זוג לאחר חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה, צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:
  א. גרו יחד לפחות שנתיים עד למועד הפטירה.
  ב. במועד הפטירה, האלמן/ה הגיע/ה לגיל קצבת זקנה.

*ידוע/ה בציבור דינו/ה כבן/ת זוג לכל דבר.
כדי שהקרן תכיר בידוע/ה בציבור כאלמן/אלמנה של פנסיונר/ית שנפטר/ה יש לפתוח בהליך משפטי להכרה כידוע/ה בציבור בפני בית הדין האזורי לעבודה ולצרף את הקרן כצד להליך.

מה הם תנאי הזכאות להורה הזכאי לקצבת שארים?

אחד משני אלה:

 1. אביו או אימו של פנסיונר/ית שנפטר/ה, שאינו עומד ברשות עצמו וכל פרנסתו הייתה על המנוח/ה ביום בו נפטר/ה.
 2. אביו או אימו של בן/ת זוג של פנסיונר/ית שנפטר/ה, שאינו עומד ברשות עצמו וכל פרנסתו הייתה על המנוח/ה ביום בו נפטר/ה.

ההגדרה למי שאינו עומד ברשות עצמו היא: מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותו בהתאם להחלטת רופא הקרן ולפי בחינה שתיערך אחת לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואין לו הכנסה אחרת העולה על 60% משכר מינימום לחודש.
המצב הבריאותי יקבע בהתאם להחלטת רופא הקרן, על סמך מסמכים רפואיים אותם יש להגיש לקרן.

איך מחושב שיעור קצבת השארים?

שאיריו של פנסיונר שנפטר יהיו זכאים לקצבת שאירים בשיעור קבוע מהקצבה האחרונה ששולמה לפנסיונר, כמפורט להלן:

אלמן/ה – 60% מהקצבה

יתום – 20% מהקצבה

יתום משני הוריו – 40% מהקצבה

הורה נתמך (של המנוח/ה או של בן/ת הזוג) – 15% מהקצבה

סך כל הקצבאות לשאירים לא יעלה על 100% מהקצבה

*סכום הקצבה המדויק עשוי להשתנות בהתאם לפירוט בקרן הפנסיה עליה הסכים המבוטח עם הקרן. חשוב לדעת באופן כללי כי יש הבדל בין גובה הקצבה שיקבלו סוגי השארים השונים: יתומים ללא הורים עשויים להיות זכאים לפנסיית השארים הגדולה ביותר עד גיל 21 (100%) בעוד שאלמנים או ידועים בציבור עשויים להיות זכאים לפנסיה של עד 60% מההכנסה הקובעת או הסכום הבסיסי.

חשוב לדעת שקיימת היררכיה מסוימת בקבלת פנסיית השארים. הראשונים לקבל את הקצבה הם ילדים (עד גיל 21) ובני זוג\ידועים בציבור. לאחר מכן, נמצאים ההורים כאשר אחת השאלות שנשאלת פעמים רבות היא האם ההורים היו תלויים כלכלים במבוטח. בנוסף, חשוב לדעת שבמקרה והמבוטח חסך סכום הגדול יותר מסכום הקצבאות המוגדרות בתקנון הקרן, הקצבאות יגדלו בהתאם.

לא חייב לקבל קצבה, ניתן גם לקבל תשלום בסכום חד פעמי

 • במקרה שכל השאירים הם ילדים בין הגילאים 18 ל- 21 בלבד, ואין שאירים נוספים, הם יכולים לוותר על קצבת השאירים ולקבל את הכספים שנצברו בקרן על פי נוסחת ערכי הפדיון.
 • במקרים בהם לא קיימת זכאות לקצבת שאירים והשאירים זכאים להלוואה מהקרן, באפשרותם לוותר על הזכות להלוואה ולקבל את הכספים שנצברו בקרן על פי נוסחת ערכי הפדיון.

לא היה כיסוי ביטוחי פעיל בעת פטירה

אם תלכו לעולמכם בטרם עת בזמן שביטוח השארים לא היה פעיל, בין אם מסיבה שלא בוצעו הפקדות לקרן או משום שבחרתם לוותר על ביטוח השארים, השארים שלכם יוכלו לקבל קצבת שארים המבוססת על סכום החיסכון שצברתם בקרן הפנסיה בלבד ובהתאם לגילם של השארים. אם אין שארים, המוטבים או היורשים יוכלו לקבל את יתרת הסכום שנצבר בקרן הפנסיה.

פטירת פנסיונר בטרם עת

כשתבקשו להתחיל לקבל קצבת פנסיה לאחר הפרישה, החיסכון שצברתם בקרן יעבור לזכות קרן הפנסיה. בתמורה, הקרן מתחייבת לשלם לכם החוסכים, שהופכים פנסיונרים למעשה, קצבת פנסיה בהתאם למאפיינים ולהעדפות שמילאתם בטופס בקשת הקצבה. בטופס זה יהיה עליכם להחליט אם תרצו להבטיח לעצמכם (או לבני משפחתכם) מספר קצבאות פנסיה מינימלי – בדרך כלל בין 60 ל-240 קצבאות מובטחות – וכן מה יהיה שיעור קצבת השארים שיוכלו בן או בת הזוג לקבל במקרה של פטירה, כאחוז מתוך קצבת הפנסיה שלכם.

 • אם כפנסיונרים בחרתם קצבאות מובטחות

ביקשתם לקבל מספר קצבאות מובטחות? קרן הפנסיה מחויבת לשלם אותן במלואן לכם או לשארים לאחר מותכם. אם תלכו לעולמכם לפני ששולמו לכם כל הקצבאות המובטחות, קרן הפנסיה תמשיך לשלם אותן לשארים. לאחר שיסתיימו, הקרן תתחיל לשלם קצבת שארים לבני הזוג ולילדים שמוגדרים כשארים. קצבת השארים שיקבלו בן או בת הזוג תהיה בשיעור של קצבת השארים שתבחרו (בדרך כלל 60%, אלא אם תגדירו אחרת). ילדיכם, הלא הם השארים שלכם, יתחלקו בשארית הקצבה עד ל-100% מסכום קצבת הפנסיה שתהיה לכם. אם אין שארים, המוטבים או היורשים יוכלו לקבל את סכום הקצבאות המובטחות שנותרו לכם.

 • אם לא בחרתם, או שהקצבאות המובטחות כבר הסתיימו

אם לא ביקשתם לקבל קצבאות מובטחות, או שכל הקצבאות המובטחות כבר שולמו במלואן בעודכם בחיים, לאחר מותכם קרן הפנסיה תשלם לשארים קצבת שארים בלבד. גובה קצבת השארים לבני זוג יחושב באופן דומה, לפי שיעור קצבת השארים שבחרת בעודכם בחיים. אם אין שארים, המוטבים או היורשים לא יהיו זכאים לקבל קצבאות כלשהן מקרן הפנסיה.

כנסו עכשיו להשוואה:

רוצים לדבר עם נציג שיבדוק עבורכם? השאירו פרטים