אגרת חוב

נייר ערך המונפק ע"י ממשלה או חברות. מייצג הלוואה שמעניק הרוכש לגוף המנפיק, המתחייב לפרוע אותה בתנאים שנקבעו מראש.

 

אובדן כושר עבודה

חוסר יכולתו של מבוטח להמשיך לעסוק במקצועו ועיסוקו, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה מתאונה או מחלה.

 

אובדן מלא

אובדן גמור. מושג המגדיר נזק לרכוש באופן מוחלט כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש וחברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח בניכוי הסכומים שיש לה זכות לנקותם כגון: הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית או העברת שרידי הרכוש לטובת חברת הביטוח.

 

אחריות מעבידים

המחוקק הטיל על המעביד חובות שונות לצורך הגנה על עובדיו. האחריות הינה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי ו/או עקב העבודה.

 

אי־גילוי

אי־מסירת פרטים של דבר אותו המצהיר היה חייב לגלות לצד השני. בניירות ערך הדבר יכול להתייחס להעלמת פרטים בתשקיף היכולים להשפיע על משקיע או חוסך סביר לרכוש, או להמשיך להחזיק, ניירות ערך של אותה חברה; ואילו בביטוח אלה הם פרטים שמבוטח צריך לגלות למבטח משום שהם בעלי אופי מהותי וידיעתם יכולה לשנות את החלטת המבטח בקשר לקבלת המבוטח לביטוח בכלל, או לקבלתו בתנאים מסוימים. אי גילוי יכול לגרור סנקציות פליליות או חוזיות, בהתאם למקרה

 

איזון אקטוארי

לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות. גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפעל (התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה לדוגמא, מספר הנכסים בפועל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

 

אנונה

תשלום חודשי רציף המשולם לבעל תוכנית חיסכון

 

אקסגרציה

תשלום שמעבירה חברת ביטוח למבוטח למרות שהסכום אינו מגיע לו על פי תנאי הפוליסה. כלומר, מדובר בתשלום לפנים משורת הדין.

בונוס מאלוס

הנחה (בונוס) או תוספת (מאלוס) בגין תביעות עבר. אם במהלך תקופת הביטוח המבוטח לא הגיש תביעה נגד חברת הביטוח – הוא יהיה זכאי להנחה עם חידוש הביטוח. אם הוגשה תביעה נגד חברת הביטוח – המבוטח ישלם תוספת בעת חידוש הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה

נועד להגן מבחינה כלכלית על המבוטח במקרה שאיבד את יכולתו לעבוד עקב שינוי במצבו הרפואי (מחלה קשה או תאונה). במקרה של אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח תשלם למבוטח סכום חודשי בתקופה שבה אין ביכולתו לעבוד ולהתפרנס.

ביטוח אלמנטרי

ביטוח כללי. המושג מקיף את ענפי הביטוח המבטחים רכוש, כגון: ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח הנדסי, ביטוח חקלאי וכו'. ביטוח אלמנטרי אינו כולל ביטוח חיים או ביטוח בריאות.

ביטוח חיים

נועד להגן מבחינה כלכלית על משפחת המבוטח (או המוטבים שנקבעו בפוליסה) במקרה של מות המבוטח. במקרה כזה חברת הביטוח תשלם להם סכום חד-פעמי או תשלומים קבועים.

ביטוח חובה

מכסה נזקי גוף שנגרמו לנהג, לנוסעים ברכב ולהולכי רגל. על פי החוק, כל כלי רכב ממונע הנוסע בכבישי ישראל חייב להיות מבוטח בביטוח חובה.

ביטוח חסר

מצב שבו סכום הביטוח קטן מהנזק שנגרם לרכוש המבוטח (תת-ביטוח).

ביטוח מקיף

ביטוח המכסה כל נזק שנגרם לרכב של המבוטח, וכולל בתוכו ביטוח צד ג' (ביטוח צד שלישי). בין השאר, ביטוח מקיף מכסה גניבה, התנגשות, התלקחות, התפוצצות ונזקי מזג אוויר.

ביטוח משכנתא

כולל ביטוח חיים וגם ביטוח מבנה (ביטוח נכס). הפוליסה המשולבת מבטחת את חיי הלווה וגם את מבנה הנכס שבעבורו קיבל משכנתא. אם נגרם נזק לנכס – תישא חברת הביטוח בעלויות תיקון הליקויים (במטרה להשיב את הנכס לערכו המקורי). במקרה שמקבל המשכנתא נפטר – חברת הביטוח תשלם במקומו את החזר המשכנתא.

ביטוח צד ג'

ביטוח רכוש בסיסי המכסה נזקים שגרם בעל הפוליסה לרכוש של צד שלישי.

גבול אחריות

הסכום המרבי (פיצוי מקסימלי) שתשלם חברת הביטוח למבוטח. הסכום נקבע מראש ומופיע בפוליסת הביטוח.

דוח תביעות

מסמך המפרט את התביעות שהגיש (או לא הגיש) המבוטח נגד חברת הביטוח. המסמך, הנקרא גם דוח מצב תביעות או דוח העדר תביעות, כולל תביעות שהוגשו בשלוש השנים האחרונות.

דף פרטי הביטוח

מסמך (הנקרא גם מפרט הפוליסה) שהוא חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח, וכולל פרטים שונים: סכום הביטוח, פרטי הביטוח, תקופת הביטוח (התחלה וסיום), מספר הפוליסה, הכיסויים הכלולים בה וכו'.

הפול

גוף משותף לכל חברות הביטוח, המבטח נהגים שחברות הביטוח סירבו להנפיק להם פוליסה עקב סיכון ביטוחי. הפול מיועד לנהגים בעלי עבר עשיר של עבירות תנועה או מעורבות במספר גדול של תאונות. כמו כן, בפול מבוטחים בעלי רכב דו-גלגלי.

השתתפות עצמית

סכום קבוע מראש שתשלומו חל על המבוטח במקרה של נזק והגשת תביעת ביטוח. דמי ההשתתפות העצמית מנוכים מהפיצוי הכספי לו זכאי המבוטח מחברת הביטוח.

חיתום רפואי

הליך ברכישת פוליסה, שנועד לבדוק את מצבו הרפואי של אדם המבקש לרכוש ביטוח. ההליך כולל הגשת הצהרה של המבוטח לגבי מצבו הרפואי וכתב ויתור על סודיות רפואיות. ההצהרה נבדקת על ידי חתם של חברת הביטוח, המסתייע ברופא מומחה. לפי הנתונים, החתם מחליט האם יש מקום לאשר את מכירת הפוליסה ובאילו תנאים.

טוטאל לוס

נזק מוחלט לרכב (אובדן מוחלט) כתוצאה מתאונה. נזק מוחלט מוגדר כנזק שלא ניתן לתיקון, או כנזק העולה על שיעור מסוים משווי הרכב. שיעור זה משתנה בין פוליסה לפוליסה ובין חברת ביטוח לבין חברת ביטוח אך בד"כ ינוע בין 50%-60% משווי הרכב.

כיסוי

סך ההגנה הביטוחית של המבוטח. כלומר, הפיצוי המקסימאלי (תקרת ביטוח) שאותו זכאי המבוטח לקבל מחברת הביטוח.

המבוטח

מי שרכש פוליסת ביטוח במטרה לזכות בכיסוי ביטוחי למקרה של נזקי גוף או רכוש. מבוטח (שיכול להיות אדם פרטי, חברה, תאגיד וכו') הוא "צד ראשון" בחוזה הביטוח.

מבטח

חברת ביטוח העוסקת בשיווק פוליסות (חוזה ביטוח). החברה גובה תשלום (פרמיה) מהמבוטח, ומתחייבת לכסות נזק שנגרם לו, על פי תנאי הפוליסה. החברה היא "צד שני" בחוזה הביטוח.

מוטב

מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של הפעלת הביטוח. המוטב נקבע על ידי בעל הפוליסה, ושמו מופיע בה. המבוטח רשאי לשנות בכל עת את רשימת המוטבים.

מקרה ביטוח

מקרה המוגדר בתנאי הפוליסה כאירוע שבמסגרתו נגרם למבוטח נזק, ולכן מזכה אותו בתגמולי ביטוח (פיצוי).

ערך כינון

הסכום הנדרש להשבת רכב שניזוק למצבו הקודם. אם לא ניתן לתקן את הנזק, ערך הכינון ייקבע לפי עלות חלק חדש באיכות זהה, או רכב חדש באיכות זהה.

ערך פדיון

ערך הכספים להם זכאי המבוטח נכון למועד המשיכה (לפני ניכוי מס).

הפוליסה

חוזה ביטוח בין המבוטח ("צד ראשון") לבין המבטח (חברת הביטוח – "צד שני"). החוזה כולל את כל פרטי ההסכם בין הצדדים, ביניהם גובה תשלום הפרמיה, סכום הפיצוי, התנאים וכו'.

פרוסקלה

החלטת המבוטח לבטל ביטוח רכב לפני תום תקופת הביטוח המופיעה בפוליסה. על המבוטח להודיע על כך לחברה מראש ובכתב. החברה רשאית לנכות 10% מהחזר החלק היחסי של דמי הביטוח.

פרורטה

החלטת חברת הביטוח לבטל ביטוח רכב לפני תום תקופת הביטוח המופיעה בפוליסה. על החברה להודיע על כך למבוטח לפחות 21 יום לפני מועד הביטול, ולהשיב לו את החלק היחסי מדמי הביטוח ששילם עבור כל התקופה.

פרמיה

התשלום השוטף (דמי ביטוח) שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור הפוליסה שרכש.

ריסק טהור

ביטוח חיים המכסה אך ורק מקרה של מוות, ללא מרכיב של חיסכון.

ריסק עם חיסכון

ביטוח חיים המשלב כיסוי ביטוחי לחיי בעל הפוליסה עם אפיק חיסכון עתידי לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה, באמצעות קבלת סכום חד-פעמי או קצבה חודשית. השם הנפוץ והמוכר לביטוח זה הוא "ביטוח מנהלים", גם קרן פנסיה היא במהותה ביטוח חיים (ריסק) עם מרכיב חסכון.

שחרור מתשלום פרמיות

במקרה של אובדן כושר עבודה, המבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה עבור הביטוח, וחברת הביטוח נושאת בתשלום במקומו. תקופת השחרור מתשלום פרמיות תקפה כל עוד נמשך מצב אובדן כושר עבודה, או עד לסיום תקופת הביטוח.

שיבוב

הזכות העומדת למבטח (חברת הביטוח) לתבוע צד שלישי האחראי לגרימת נזק. דוגמא: לאחר שרכב ניזוק בתאונה וחברת הביטוח שילמה לבעליו פיצוי, היא זכאית להגיש תביעה נגד צד שלישי – הנהג שגרם לתאונה ולנזק.

שיפוי

תגמולי ביטוח שמשלם המבטח (חברת הביטוח) למבוטח, ככיסוי להוצאות שנגרמו למבוטח בעת מקרה ביטוח (עד גבול האחריות הנקוב בפוליסה).

שמאי רכב

איש מקצוע המבצע הערכת שווי של רכב, וכן הערכת שווי לנזק שנגרם לרכב לאחר תאונה או גניבה.

בדיקה רפואית

בדיקה לצורך בחינת קבלתו של מבוטח לתוכנית בטוח. חברת הבטוח רשאית לדרוש מהמבוטח לעבור בדיקה רפואית על מנת לעמוד על מצבו הרפואי וכדי להעריך את חשיפת החברה לסיכונים הצפויים.

 

בונוס (ביטוח חיים)

סכום המתווסף לחסכון שנצבר לזכות המבוטח בפוליסה לבטוח חיים המשתתפת ברווחי תיק ההשקעות, כאשר התשואה בפוליסה גבוהה מהתשואה הריאלית, בתוספת הריבית התעריפית.

 

בונוס (הנחה)

מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), זכאי להנחת העדר תביעות (בונוס).

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח שבו המבטח מתחייב לפצות את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם עקב אובדן כושר עבודתו בשל תאונה או מחלה, על פי הגדרתם בפוליסה. התשלום ישולם מתום תקופת ההמתנה הרשומה בפוליסה בצורת קצבה חודשית שסכומה אינו יכול לעלות על 75% מהשכר הרגיל של העובד. מטרת הביטוח הינה לסייע לעובד לחזור למצב דומה, ככל שהדבר ניתן, למה שהיה לפני קרות האירוע שגרם לאובדן הכושר. (ראו גם: אובדן כושר עבודה.)

 

ביטוח אנשי מפתח

ביטוח שמטרתו לפצות מפעלים וחברות בשל נזקים כספיים הנגרמים לפעילותם וריווחיותם עקב מותו של ממלא משרה מרכזית וחיונית. סכום הביטוח ישמש לשיקומו של המפעל בשל אובדן שווקים, פגיעה בפיתוח ומחקר, אובדן הכנסות וכדומה.

 

ביטוח בריאות פרטי

פוליסת ביטוח בריאות באה לכסות תשלומי טיפול רפואי בעת מחלה כלשהי, ומקנה למבוטח שליטה מלאה בתהליך הרפואי (בחירת רופא, מקום, מועד ועוד). ביטוח רפואי פרטי הוא בעיקרו ביטוח החזר הוצאות אותן שילם המבוטח לטיפול רפואי, על פי תנאי הפוליסה.

 

ביטוח הכנסה למשפחה

ביטוח המקנה למשפחה קצבה חודשית לכיסוי צרכיה במקרה מות המבוטח. שיטה זו משחררת את המשפחה מהקושי ומהמורכבות שבניהול קרן ביטוח ששולמה באופן חד פעמי. ההכנסה החודשית עשויה להיות מקור כספי בטוח וודאי במשך פרקי זמן מתוכננים.

 

ביטוח חובה

כשמו כן הוא, ביטוח שיש חובה לעשותו על פי החוק כגון: ביטוח חובה לרכב.

 

ביטוח חיים מעורב

תוכנית ביטוח המבוססת של שילוב של ביטוח למקרה פטירה וחסכון. התוכנית מבטיחה את תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה פטירה מוקדמת בתוך תקופת הביטוח או תשלום למבוטח בגמר תקופת הביטוח.

 

ביטוח חסר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס שבין סכום הביטוח המצוין בפוליסה לבין ערך הרכוש בפועל. כלומר, אם ביטחתם רכושכם רק ב – 80% מערכו בפועל – תקבלו פיצוי יחסי של 80% מערך הנזק.

 

ביטוח יתר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל, על פי החוק יגיע למבוטח החזר פרמיה.

 

ביטוח כל הסיכונים

כיסוי שניתן לכל אירוע תאונתי פיזי לרכוש מלבד חריגים המפורטים בתנאים הכלליים ו/או ברשימה לפוליסה.

 

ביטוח כפל

מצב בו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה במקרה של נזק, כל חברה מבטחת תשלם את סכום הנזק על פי היחס שלה בסכום הבטוח.

 

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות

תוכנית זו מעניקה למבוטח תשלום חד פעמי אותו קבע מראש, במקרה שלקה במחלה קשה כגון סרטן, לב, שבץ מוחי, כליות, כבד, ריאות וכו', לרווחתו, לדאגה לאיכות החיים או לכל מטרה אחרת.

 

ביטוח מוות מתאונה

תוכנית שמבטיחה תשלום סכום ביטוח נוסף אם מותו של המבוטח נגרם עקב תאונה.

 

ביטוח מנהלים

תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעסיק ומימונו בא מכספי הפרשות לפיצויים ותגמולים המופקדים על ידי המעסיק והעובד. התוכנית מאושרת כקופת תגמולים וההפקדות בה מזכות את העובד ומעסיקו בהטבות מס.

 

ביטוח מקיף

כיסוי לסיכונים מסויימים המפורטים בפוליסה (בניגוד לכל הסיכונים).

 

ביטוח משכנתא

ביטוח חיים בגובה המשכנתא שנערך ללווה כדי שיובטח פירעון המשכנתא אם נפטר בטרם עת.

 

ביטוח נכות מקצועית

מעניק למבוטח תשלום חד פעמי אם הפך לנכה עקב מחלה או תאונה ונמנעה ממנו היכולת לעסוק במקצועו או בעיסוק סביר אחר, ההולם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

 

ביטוח סיעודי

אדם נחשב לסיעודי אם אינו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות ויומיומיות באופן עצמאי, במלואן או בחלקן (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות). ביטוח סיעודי מבטיח פיצוי חודשי שמטרתו לממן טיפול במבוטח הסיעודי, בביתו או במוסד סיעודי, בהתאם לצרכיו האישיים של המבוטח.

 

ביטוח קולקטיבי

ביטוח חיים לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח חיים קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת מחברי הקבוצה.

 

ביטוח שותפים

פוליסה מיוחדת וחיונית לשותפויות עסקיות ולשותפים בחברות פרטיות. ניתן לבטח כל שותף בביטוח שותפים כאמצעי נילווה להסכם השותפות, על מנת להסדיר את יחסי הגומלין הכספיים בין השותפות לבין משפחתו של השותף שנפטר.

 

בעל הפוליסה

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה. בעל הפוליסה מתחייב בתשלום הפרמיות לביטוח והוא בעל הזכות לתת הוראות לשינויים בפוליסה.

 

בעל עניין (Party At Interest)

בעל עניין בחברה הינו כל מי שמחזיק בחמישה אחוזים ומעלה מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה. לבעל העניין הזכות למנות דירקטורים בחברה. כל שינוי בהחזקה של בעל עניין בחברה מחייב דיווח של בעל העניין לחברה ושל החברה לבורסה לניירות ערך.

 

בעל שליטה (Controlling Person)

פרט או גוף המחזיק בחמישים אחוזים ומעלה מהון המניות המצביעות של החברה. במקרה של פיזור רב של המניות בקרב הציבור, בעל השליטה יכול להחזיק במספר אחוזים קטן מחמישים אחוזים, ועדיין ישפיע באופן משמעותי על פעולות החברה והתוכניות העתידיות שלה.

 

ברוקר (Broker)

אדם אשר מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קניה ומכירת ניירות ערך עבור לקוחותיו.

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: