פוליסת משכנתא לאדם בעל מוגבלות מקצרת חיים

בעבר הלא רחוק, לקחת משכנתא מהבנק לא נחשבה כמטלה מסובכת למדיי, למעט הבירוקרטיה המעצבנת של איסוף מסמכים מארבעת קצוות התבל. אך לגבי אדם אשר מוגדר עם מגבלה רפואית הדבר נהיה הרבה יותר קשה משום שחברות הביטוח לא רצו לקחת את הסיכון של לשלם את תגמולי הביטוח במקרה של פטירת הלקוח, לכן פוליסת משכנתא לאדם בעל מוגבלות מקצרת חיים יצאה עם התיקון לחוק.

עם השנים שחלפו יותר יותר אנשים קיבלו דחייה מחברות הביטוח, דבר שהוביל להצעת החוק לביטוח משכנתא לבעלי מוגבלויות (או בשמה השני ביטוח משכנתא לנכים) היא השם הבלתי רשמי של ההצעה לתיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז-2017

ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים

אם חברת הביטוח סירבה לבטח את הפונה בפוליסת ביטוח חיים רגילה לשם נטילת הלוואה לדיור, עליה להציע לו לרכוש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.
ביטוח החיים יהיה בשווי מחצית יתרת סכום ההלוואה ולכל היותר בסכום של 500,000 ש"ח, אך הצדדים רשאים להסכים ביניהם על סכום אחר.
תקופת האכשרה לביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים תהיה 2.5 שנים (כלומר, לא יתקבלו תגמולי הביטוח במקרה של פטירת המבוטח לפני תום 2.5 שנים מיום רכישת הביטוח).

עקרונות חוק משכנתא לנכים - "הלוואה לדיור לאדם בעל מוגבלות מקצרת חיים":

 • החוק חל על אנשים עם מגבלה בריאותית המוגדרת כ"מקצרת חיים לפחות ב-3 שנים מהממוצע", אך אקטואר קובע כי תוחלת החיים שלהם גבוהה מ- 5 שנים. דוגמא: אדם בן 34 החולה בסכרת, ונקבע שהיא עלולה לקצר את חייו ב- 10 שנים. אם ממוצע הגיל לגברים הוא 79, הרי שהמבוטח צפוי להגיע לגיל 69, שהוא הרבה יותר מ-5 שנים נוספות. צפויות לו עוד כ-35 שנים שהן תקופה ארוכה המאפשרת את השלמת תשלום המשכנתא וסיום ביטוח החיים. .
 • לפי החוק, ההקלות מיועדות למעוניינים לקנות דירת מגורים או קרקע לבניית דירת מגורים. הכוונה לדירה אחת בלבד ולא לדירה נוספת.
 • גובה המשכנתא האפשרי הוא עד מיליון ש"ח לתקופה של עד 15 שנים. זו תקופה קצרה יחסית, אך היא נועדה להקטין את הסיכון לבנק ולחברת הביטוח. אם הבנק מסכים, תוכלו להאריך או לקצר את תקופת המשכנתא, או להגדיל את סכומה.
 • ביטוח החיים למשכנתא שתוכלו לרכוש יהיה במסלול ללא הצהרת בריאות, עם תקופת אכשרה של שנתיים וחצי.
 • חברות הביטוח לא יוכלו לסרב לבטח בעל מוגבלות העונה לתנאים אלה.
 • תהליך רכישת ביטוח חיים ללא הצהרת בריאות לבעלי מוגבלות הוא כזה: ראשית עליכם לבקש ביטוח חיים למשכנתא המיועד לנכים, לפי תיקון החוק. חברת הביטוח חייבת לתת תשובה תוך 15 יום מקבלת כל המסמכים שביקשה כדי לאמוד את המצב הבריאותי של המבקש. חברת הביטוח רשאית לסרב לבטח רק אם אקטואר קבע שהמבקש לא עומד בתנאי החוק, והיא גם חייבת לתת תשובה מנומקת, כדי שתוכלו לפנות לרשות שוק ההון אם לדעתכם ההחלטה אינה הוגנת. אם חברת הביטוח לא ענתה תוך 15 ימי עבודה, אתם זכאים לביטוח חיים למשכנתא הרגיל שהיא משווקת.
  דרך אחרת להתחיל את התהליך היא לבקש ביטוח משכנתא רגיל, וחברת הביטוח קובעת באמצעות האקטואר האם להסכים, לסרב או להפנות אתכם לביטוח משכנתא לפי חוק ביטוח משכנתא לנכים.
 • ביטוח המשכנתא יכסה עד מחצית מסכום המשכנתא (מקסימום 500,000 ש"ח שצמודים למדד ומתעדכנים מידי שנה). כך עלות הפרמיה תהיה נסבלת יותר, למרות נטיית חברות הביטוח לדרוש פרמיה מוגדלת בשל המצב הבריאותי של המבוטח.
 • דרך נוספת לעזור למבוטח לעמוד בתשלום הפרמיה היא על ידי השתתפות חודשית בתשלום הביטוח בסך של 300 ש"ח ממשרד הבינוי והשיכון. עם הזמן, יקבעו קריטריונים לזכאות לסיוע זה, על ידי שר האוצר ושר הבינוי.
 • הבנק חייב להתייחס לביטוח משכנתא לנכים כמו אל ביטוח משכנתא רגיל. ביטוח זה אינו יכול להיות הסיבה לסירוב משכנתא. הצעת המשכנתא שנתן הבנק תוארך ב- 10 ימים אם הזכאי פנה לחברת הביטוח והיא ענתה לו .
 • הסכומים הקבועים בחוק (סכום המשכנתא, סכום הסיוע וכן הלאה) יתעדכנו מידי שנה בחודש יולי לפי השינוי במדד.
 • החוק דואג גם לחברת הביטוח – הוא אינו מונע ממנה לדרוש איזה פרמיה שהיא רוצה, ומקטין את הסיכון עבורה במספר דרכים:

  • ביטוח רק על מחצית מגובה המשכנתא. כך הסיכון מתפזר שווה בשווה בין הבנק והמבוטח ובין חברת הביטוח.
  • הגבלת סכום הביטוח ותקופת הביטוח – מאחר והמבוטח מוגדר מראש כמי שתוחלת חייו קצרה מהממוצע לגילו, ברור כי הסיכון לתשלום דמי הביטוח הוא גבוה. קיצור תקופת הביטוח ל- 15 שנה בלבד והגבלת סכום הביטוח מקטינים את הפגיעה בחברת הביטוח.
  • תקופת אכשרה של שנתיים וחצי, בהן כל הסיכון הוא על הבנק ועל המבוטח. חברת הביטוח לא תשלם דבר במקרה של פטירה, ואפילו אינה חייבת להחזיר את הפרמיות ששולמו עד לפטירת המבוטח. למעשה, חברת הביטוח מחוייבת לשלם רק לאחר שכבר קיבלה פרמיות של שנתיים וחצי (וכאמור, אין מגבלה על גובה הפרמיה) כך שההפסד שלה במקרה תשלום אינו גבוה מידי.

עם השנים שחלפו יותר יותר אנשים קיבלו דחייה מחברות הביטוח, דבר שהוביל להצעת החוק לביטוח משכנתא לבעלי מוגבלויות (או בשמה השני ביטוח משכנתא לנכים) היא השם הבלתי רשמי של ההצעה לתיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז-2017

עם השנים שחלפו יותר יותר אנשים קיבלו דחייה מחברות הביטוח, דבר שהוביל להצעת החוק לביטוח משכנתא לבעלי מוגבלויות (או בשמה השני ביטוח משכנתא לנכים) היא השם הבלתי רשמי של ההצעה לתיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז-2017

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לחברת הביטוח בבקשה לרכוש פוליסת ביטוח חיים לצורך נטילת הלוואה לדיור.
 • חברת הביטוח תודיע לאדם בכתב על הסכמתה או סירובה לבטח אותו, בתוך 15 ימי עבודה מהיום שבו הגיעו לרשותה כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה.
 • על חברת הביטוח להסתמך בהחלטה על החלטתו של אקטואר ממונה.
 • אם חברת הביטוח לא הודיעה לפונה על החלטתה בתוך 15 ימים, היא תהיה מחויבת לבטח אותו בביטוח חיים, באותם תנאים שהיא מציעה לאדם שאין לו מוגבלות.

סירוב לבטח בביטוח רגיל

חברת ביטוח רשאית לסרב לבטח את הפונה בביטוח חיים רגיל לשם נטילת הלוואה לדיור, או לבטח אותו בתנאים שונים מאשר את יתר המבוטחים שלה, אם הדבר סביר בנסיבות העניין ומבוסס על נתונים אמינים ורלוונטיים לצורך הערכת הסיכון הביטוחי, ולא על יחס מפלה. לפרטים נוספים ראו איסור אפליית אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח (יחס שונה).
אם חברת ביטוח החליטה שלא לבטח את הפונה בביטוח רגיל, או לבטח אותו בתנאים השונים משל שאר המבוטחים, עליה להודיע לו על כך בכתב.
ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:
תמצית של בסיס הנתונים או תמצית של המידע שעליהם התבססה חברת הביטוח לצורך ההחלטה.
הסבר על זכאותו לפנות לממונה כדי שיבדוק את ההחלטה לסירוב.
הסבר על האפשרות שרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון תבדוק באופן מדגמי את החלטת חברת הביטוח.
מידע לגבי זכאותו לבקש סיוע חודשי מהמדינה אם ירכוש ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.
חברת ביטוח שסירבה, מסיבות רלוונטיות, למכור לאדם עם המוגבלות פוליסת ביטוח חיים רגילה לשם נטילת הלוואה לדיור, מחויבת להציע לו ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

חשוב לדעת

אם חברת הביטוח הפרה את חובותיה, ניתן להגיש תלונה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון.

חברות הביטוח עדיין מערימות קשיים על מבוטחים בעלי בעיה רפואית, לכן יש לבצע השוואת ביטוח משכנתא עם גורם מקצועי

 

כנסו עכשיו להשוואה:

רוצים לדבר עם נציג שיבדוק עבורכם? השאירו פרטים