תנאי שימוש

א. מבוא

שלום רב וברוך הבא לאתר\אפלקציית COPO , מקבוצת קשרים.

קשרים סוכנות לביטוח בע"מ הינה תאגיד המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון, בטרם שימוש באתר. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין הרלוונטי. ובעצם השימוש באתר, אתה מביע הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר.

מבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר לבין קשרים, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

 • תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים וגברים כאחד, ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
  • בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
  • כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
  • בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של קשרים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.

נא קרא בעיון את כל חלקי תנאי השימוש – חלק א' הכללי וחלקים ב' ו-ג' המתייחסים למערכות הספציפיות.

בתנאי שימוש אלה:

"האתר – "אתר האינטרנט שכתובתו www.ksharim-travel.net, לרבות המערכות שבו.
"המערכות – "מערכת ביטוח בריאות, מערכת ביטוח דירה, מערכת ביטוח רכב, מערכת ביטוח נסיעות לחו"ל , מערכת ביטוח משכנתא וכל מערכת עתידית אשר קשרים תתפעל באתר.
"קשרים" – חברת קשרים סוכנות לביטוח בע"מ (ח.פ. 515739514) ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה.
"מוצר" –  כל שירות המוצע באתר, כגון, אך לא רק: פוליסות ביטוח, השוואת מחירים וסטאטוס פנסיוני.
"ספק" – כל גורם שמספק מוצר או מידע כלשהו בהקשר של שימוש המשתמשים באתר. לרבות אך לא רק: חברות הביטוח, סוכנויות ביטוח, בנקים וספקי אשראי.
"שימוש באתר" – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, ו/או הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר , וכן כל פעילות אחרת.

ב. כללי

 1. 1. השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. שים לב! אינך מחויב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
 1. 2. קשרים עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר ו/או במערכות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
 2. קשרים שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש.
 3. 4. לצורך רישום לשימוש באתר עליך לסמן את תיבות הסימון וללחוץ על כפתור האישור. סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.
 4. 5. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 5. 6. למניעת הסר ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לקשרים על פי כל דין.
 6. 7. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי קשרים תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית לקשרים, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל קשרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של קשרים תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של קשרים (או אי פעילותה) כאמור.

השימוש באתר

 1. 8. רשאי להירשם לשימוש באתר כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

8.1. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.

8.2. בעל תעודת זהות תקפה.

8.3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי (למעט כרטיס מסוג דיינרס).

8.4. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

8.5. בעל כתובת בישראל.

8.6. לעניין רכישת פוליסת ביטוח רכב – בעל רישיון נהיגה תקף.

 1. האתר מוגש לך כמו שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר. קשרים עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, והינן למיטב ידיעתה של קשרים ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המערכות.
 2. 10. הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את המוצרים. קשרים איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים.
 3. 11. הנך מצהיר כי כל מידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי קשרים וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח, סוכני ביטוח, ספקי הלוואות ואשראי, חברות כרטיסי אשראי וחברת המסלקה הפנסיונית) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים. הנך מצהיר כי תעדכן את קשרים על כל שינוי במידע באופן מיידי.
 4. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.
 5. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

13.1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).

13.2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין לקשרים ובין למשתמשים אחרים.

13.3. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

13.4. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

13.5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.

13.6. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

13.7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.

13.8. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

13.9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

13.10. לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.

13.11. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

 1. קשרים שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
 2. קשרים עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.
 3. קשרים שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קשרים עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

17.1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

17.2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

 1. קשרים רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

רישום לאתר

19. השימוש באתר כפוף לרישום. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמה, ובחלק מהמקרים, קוד סודי. הנך מצהיר כי שימושך בשם המשתמש, הסיסמא והקוד הסודי יהא אישי וכי הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פרטי זיהוי אלו באופן סודי וראוי (לרבות אי שמירת הפרטים במחשב ואי מסירתם לגורם אחר) וכי לא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש. קשרים לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש, סיסמה או קוד סודי של המשתמשים באתר.

שימוש במידע

 1. הנך מצהיר כי קשרים רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.
 2. הנך מסכים כי קשרים תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספקים.
 3. 22. שים לב! ככל שאימות הזיהוי ייעשה על ידך באמצעות כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד). ככל שאימות הזיהוי ייעשה באמצעות כל כרטיס אשראי אחר שאינו Debit אזי הליך הבדיקה יהא כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל. שים לב, לא ניתן להזדהות במערכות באמצעות כרטיס מסוג דיינרס. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה והנך פוטר בזה את המפעילה מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום או תפיסת/שריון המסגרת כאמור.
 4. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מקשרים סוכנות לביטוח בע"מ ומצדדים שלישיים.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מקשרים ו/או מצדדים שלישיים/חברות ביטוח לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מקשרים ו/או מהצדדים השלישיים.
 6. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור הישיר או הפרסומות כאמור, עליך להודיע לקשרים על כך בכתב באמצעות הדוא"ל ksharimonline@gmail.com

לתשומת לבך – קשרים רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר במקרה בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של קשרים כאמור בסעיף26 לעיל.

מסירת מידע אישי ושימוש במידע

 1. הנך מסכים כי קשרים תעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהמסלקה (כמפורט להלן).
 2. הנך מסכים כי קשרים תקבל מידע אודות כל מוצר פנסיוני (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, "חוק הייעוץ הפנסיוני") המנוהל עבורך ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מכל גוף מוסדי (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני), באמצעות המסלקה, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלך במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
 3. ידוע לך כי ניתוח המידע שנמסר על ידך ו/או על ידי המסלקה ו/או צדדים שלישיים, הצגתו במערכת, ותפעול המערכת נעשה על ידי תנובה בלבד.
 4. תנובה אינה גוף מוסדי ו/או סוכן ביטוח ו/או יועץ פנסיוני ו/או משווק פנסיוני (כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני) ו/או יועצת מורשית לענייני פנסיה, ביטוח או שירות פנסיוני אחר וכן אינה עובדת של מי מאלה; קשרים אינה מייצגת ולא תייצג אותך ו/או גוף מוסדי כלשהו בכל התקשרות בינך לבין גוף מוסדי כאמור, אינה מוסמכת להתחייב בשמך ו/או בשם גוף מוסדי ולא תהייה מעורבות באי אלו משלבי ההתקשרות בינך לבין גוף מוסדי, לרבות במשא ומתן בכל הקשור לתנאים הכספיים של מוצר פנסיוני כלשהו או כל תנאי אחר בתנאי ההתקשרות, ככל שתהיה. האחריות למוצרים הפנסיונים המופיעים במערכת הינה של הגופים המוסדיים הרלוונטיים בלבד. למען הסר ספק, קשרים אינה ערבה לכך כי הליך ניוד המוצר הפנסיוני יבוצע בפועל על ידי הגוף המוסדי שבחרת. הליך הניוד כאמור כפוף לאישורו של הגוף המוסדי הרלוונטי ונעשה באחריותו בלבד. קשרים אינה אחראית בכל אופן לביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני כאמור והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מההתקשרות בינך לבין הגוף המוסדי שבחרת ו/או כתוצאה מאי ביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני הרלוונטי מכל סיבה שהיא. עוד מובהר כי לאחר בחירת המוצרים הפנסיוניים שברצונך לנייד, בכפוף לשיקול דעתך, ייתכן ותועבר למערכת החתמה דיגיטלית חיצונית ("Easy Sign") לצורך המשך הליך הניוד מול הגוף המוסדי הרלוונטי ("מערכת ההחתמה"). ידוע לך כי מערכת ההחתמה אינה מהווה חלק ממערכת סטטוס פנסיוני באתר קשרים לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין בקשר עם מערכת ההחתמה. למען הסר ספק, מערכת ההחתמה מהווה כלי עזר בלבד לצורך ההתקשרות בינך לבין הגוף המוסדי הרלוונטי וידוע לך כי קשרים לא תייצג אותך ו/או את הגוף המוסדי בשלב מילויי הפרטים הנדרשים במערכת ההחתמה ולא תהיה מעורבת בכל דרך אחרת בהליך זה.
 5. המידע המופיע במערכת ההלוואות אינו בגדר ייעוץ או שיווק או חוות דעת מקצועית, לרבות ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני (כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני), ומכל מקום המידע מוגש כפי שהוא (AS IS), ללא כל אחריות ו/או התחייבות, במפורש או מכללא, בקשר עם נכונותו, איכותו, זמינותו, עדכניותו, אמינותו ו/או התאמתו לצרכייך האישיים.
 6. המידע בנוגע לדמי הניהול המשולמים על ידך והחיסכון הצפוי מניוד מוצר פנסיוני נתון בין גופים מוסדיים שונים, ככל שיוצג במערכת ההלוואות, מחושב בהתאם לנתונים אשר נמסרו על ידך וכן על בסיס נתונים שהתקבלו מהמסלקה ו/או הגופים המוסדיים ו/או צדדים שלישיים נוספים, ותוך התחשבות בהערכות והנחות אקטואריות המבוססות על שיטות חישוב עפ"י הנחיות משרד האוצר בקשר עם הפרשות שיעשו על ידך למוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך, גיל הפרישה הצפוי ונתונים נוספים, אשר יכול וישתנו בעתיד. הנתונים המוצגים במערכת הינם הערכה בלבד ואינם בגדר התחייבות כלשהי מצד קשרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי המערכת אינה כוללת ואינה מציגה נתונים עבור כל המוצרים הפנסיונים ו/או כל הגופים המוסדיים הקיימים בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל ואין במידע המופיע במערכת, לרבות ביחס לדמי הניהול והחיסכון הצפוי מניוד מוצר פנסיוני בין גופים מוסדיים שונים בכדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד קשרים ביחס לטיבם ו/או עדיפותם (או לחלופין נחיתותם) של אפשרויות החיסכון המופיעות במערכת בהשוואה לכלל אפשרויות החיסכון הקיימות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל באמצעות מוצרים פנסיונים ו/או גופים מוסדיים שאינם מופיעים במערכת.
 7. בנוסף, שים לב כי מלבד המידע המוצג במערכת בקשר עם דמי ניהול, קיימים משתנים נוספים אשר עליך לשקול בטרם קבלת החלטה בדבר ניוד מוצר פנסיוני (אחד או יותר) מהמוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך ו/או כל החלטה אחרת הנוגעת לחסכון הפנסיוני שלך ועליך לשקול היטב את משמעות ההחלטה וההתחייבויות הכספיות הקשורות לכך. לפיכך, אין להסתמך על המידע המופיע במערכת ו/או לפעול על בסיסו בלבד ואין במידע כאמור בכדי למצות את מלוא אפשרויות החיסכון הפנסיוני העומדות לרשותך. קשרים לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו/או הסתמכות על מידע כאמור. הנך מסכים במפורש ליטול על עצמך את מלוא האחריות על כל החלטה ו/או פעולה אשר תתבצע על ידך בהסתמך על מידע המופיע במערכת, לרבות מידע בקשר עם דמי ניהול והנך פוטר בזה את קשרים מכל אחריות בקשר עם החלטה ו/או פעולה כאמור.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 20\09\2020.

 

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: